Stenvalls Trä syn på anmälan

Anmälan mot Stenvalls Trä avser misstanke om brott mot miljöbalken. Orsaken till anmälan är att Piteå kommun är skyldiga att anmäla överskridande utsläppsvärden, och vid några tillfällen under januari och februari 2022 uppmättes för höga dygnsmedelvärden av kolmonoxid från pannan i Lövholmen. Däremot om man tittar på medelvärdet för kolmonoxid under året för pannan i Lövholmen, ligger det långt under gränsvärdet i vårt miljötillstånd, under 2021 uppgick det till hälften av gränsvärdet.

Vid driftstörningar av pannan uppstår det ibland tillfälliga höjningar av utsläpp. Driftstörningar kan uppstå av en rad olika orsaker såsom; elfel, mekaniskt fel, datafel. En direktåtgärd som vidtagits till följd av den föreliggande händelsen är att larmflödet förbättrats så att vi vid ett tidigt skede snabbt kan åtgärda om för höga utsläpp uppstår. Stenvalls Trä jobbar kontinuerligt med förbättringar och minskningar av utsläpp. Vi har gjort flertalet miljoninvesteringar för att förbättra förbränningen vilket har reducerat utsläppen över åren. Bland annat har följande investeringar gjorts:

• Rökgaskondensering, med syftet att minska utsläpp samt utvinna mer energi av samma mängd bränsle. Rökgaskondensering är den process där man utvinner energi från rökgasen efter att den har lämnat pannan. Energin som utvinns kommer från både kylning och kondensering. Vi eftersträvar att utvinna 15-20% mer energi från samma mängd bränsle. Det innebär att vi kommer förbruka mindre bränsle och samtidigt släppa ut mindre och renare rökgaser.
• Renovering av elektrofilter, som är en form av rökgasrening, med syftet att rena rökgaserna från små partiklar. Filtret består av en elektrostatisk stoftavskiljare som avlägsnar partiklar från rökgaser med hjälp av kraftiga spänningsfält.
• Byte av rökgastuber, vilket säkerställer driften och därmed minskar utsläppen.
• Nytt el- och styrsystem, vilket styr pannans alla automationsfunktioner och underlättar en säker drift av pannan.
• Ny rökgasmätutrustning för att säkerställa driften av pannan.
• Infraljudssotning, som är en sotningsmetod som utförs medan pannan är i drift vilket minskar antalet pannstopp och driftstörningar, vilket i sin tur medför mindre utsläpp.

Det finns en rad andra åtgärder som Stenvalls Trä gör för att verka hållbart om det kan ni läsa i Hållbarhetsrapporten. Vi kommer att fortsätta med vårt hållbarhetsarbete som redan genomsyrar företaget och nästa steg i detta arbete är en pågående byggnation av en pelletsfabrik i Lövholmen för att kunna dubblera produktionen av biobränslen. Vi investerar även i en containerterminal för tåggods på Lövholmen för att reducera antalet vägtransporter till Europa och övriga världen. Vi ser fram emot att möta framtiden genom vår företagsfilosofi där vårt kretsloppstänk och återbruk är viktiga delar. Allt vårt hållbarhetsarbete samt vår ständiga strävan att förbättra och effektivisera verksamheten resulterar i kontinuerligt minskad miljö- och klimatpåverkan. Vi ser fram emot att möta framtiden med en förnybar råvara i fokus. Trä är nämligen en av nycklarna till en fossilfri framtid.

 

Folke Stenvall
VD Stenvalls Trä