• Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

I alla led eftersträvas resurseffektivitet.

I råvaruanskaffningen premierar vi miljöcertifiering, förutom att dotterbolaget Stenvalls skogar är PEFC certifierade köper vi höga andelar certifierad råvara från andra leverantörer.
Genom sågningsverksamhet på flera orter i Norrbotten kan transportavstånden för råvara minimeras. När så är möjligt körs timmerråvara via järnvägstransporter. Syftet med den omfattande förädlingen är att hushålla med resurser genom att i möjligaste mån integrera processer. Integrationen tar sig många uttryck, såsom att integrera pelletproduktionsprocessen med sågprocessen vilket eliminerar behovet av långväga råvarutransporter av skrymmande råvaror såsom sågspån, torrflis och kutterspån, samtidigt som torkningen av sågspånet integreras väl med torkning av trävaror. All värme som nyttjas för torkning alstras genom eldning av bark som faller inom sågprocessen. Andra exempel på processer som integrerats med sågprocessen är hyvling och taklucketillverkning där egna sågverk kan leverera råvaror med skräddarsydda mått till förädlingarna och därigenom minimera spillet på ett helt annat sätt än om man köper standardprodukter på en extern marknad. Den integrerade produktionen minimerar behovet av transporter, på ett sätt som en fristående förädlingsanläggning inte kan. Vid investeringar försöker vi alltid att blanda nytt och begagnat för att i så stor utsträckning som möjligt hålla nere investeringspriserna och att förverkliga vår hållbarhets strategi.

Den huvudsakliga råvaran är trä – en förnyelsebar resurs. Hos oss omvandlas sågverksindustrins restprodukter till förnybar energi, hållbarhet är en integrerad del av vår strategi och vi började redan under 90-talet att återvinna biprodukterna från vår produktion.

I dagsläget tillvaratar vi samtliga restprodukter som uppstår vid sönderdelning av trä vid våra sågverk och anläggningar för vidareförädling. Dessa restprodukter förädlas sedan till förnybar energi bl.a. i form av sågverksflis som används i massa- och pappersindustrin, bark som används i värmeverk, sågverksspån som används i pelletsproduktion. Dessutom använder vi själva en stor del av restprodukterna för att värma upp våra virkestorkar, produktions- och kontorslokaler. Ca 75% av vår totala energiförbrukning utgörs av värme från våra fastbränslepannor som eldas med eget biobränsle. I huvudsak används denna värme till att torka virke men även för att värma upp lokaler.


Läs mer: Hållbarhetsredovisning

Kundtillfredsställelse

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt. Vi ska alltid vara samarbetsvilliga när det gäller våra kunder. Vi ska alltid visa upp vårt kunnande och ge ett kompetent intryck i kundens ögon. Vi tillhandahåller en stabil och förväntat kvalitet på våra produkter.

Ständiga förbättringar

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet. Därför baserar vi våra beslut på fakta och mätningar, vi förbättrar kontinuerlig vårt kvalitetsledningssystem, vi satsar på att göra rätt saker i rätt tid och på rätt sätt och vi arbetar proaktivt med att förebygga problem och risker.

Samhälle

Företaget ingår i ett större sammanhang; i och med detta kommer ett stort ansvar. Vi följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policys som är att minimera negativ påverkan på luft, vatten och mark och minimera förbrukningen av vatten och energi.

Medarbetartillfredsställelse

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten, vi ser till att kritisk information når alla berörda i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång, vi uppmärksammar och bekräftar vid framgång samt belönar framgång och vi tillser att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning.