• Kvalitet

Kvalitets- och ledningssystem

Vårt ledningssystem för kvalitet.

Ledningssystemet för Kvalitet omfattar hela verksamheten vid Stenvalls Trä AB vilket inkluderar produktionsanläggningar i Sikfors, Lövholmen, Örarna samt Bergnäset, och är uppbyggt utifrån våra kvalitetspåverkande processer, samt kraven i SS EN ISO 9001, och utgår från ett strategiskt operativt perspektiv, där kundens behov och krav utgör grunden för vår verksamhet. Vår målsättning med ledningssystemet, är att alla intressenters krav uppfylls, och att vår förmåga till utveckling och förbättring ska skapa goda och långsiktiga relationer med dessa. Vi ska säkerställa att alla relevanta viktiga frågor hanteras i vårt ledningssystem samt att krav från kunder överförs till våra produktionsanläggningar via fastställda rutiner. Ledningssystemet för kvalitet omfattar också styrning av våra mest relevanta mjuka frågor som, ledarskap, kundkommunikation och kompetens. Ledningssystemet ska säkerställa att vårt kvalitetsperspektiv uppfylls på ett tillfredsställande sätt.

Vi har undantagit konstruktion från vårt ledningssystem, på grund av att vi inte utvecklar produkter, utan anpassning och förädling av befintligt produktsortiment, görs löpande mot specificerade kundkrav.

Kvalitetspolicy

Stenvalls Trä AB, ska tillverka högt förädlade trävaror som överensstämmer med kundernas krav på funktion och totalekonomi. Verksamhetens styrning ska utgå från ett riskbaserat angreppssätt, och vi ska hantera risker så att kvalitén blir rätt från början. Fokus skall ligga på att förebygga identifierade risker, samt att identifiera grundorsaken till uppkomna brister, genom att systematiskt gå bakåt i kedjan tills orsaken identifierats och brister eliminerats. Identifierade möjligheter ska hanteras ur ett strategiskt perspektiv, genom att kundnöjdhet effektivitet och lönsamhet ska stå i förgrunden. Våra viktigaste frågor rörande kvalitetsarbetet, är frågor kopplade till vår förmåga att tydliggöra en strategisk inriktning, att upprätta stabila produktionsprocesser samt att generera en god lönsamhet. Vi bygger vår verksamhet på hög kunskap om detaljernas betydelse för slutresultatet, samt för slutkundens behov. Vårt sätt att bemöta kunder skall präglas av en positiv attityd och serviceanda. Vi vill utveckla långsiktiga relationer, där både vi och kunden kan utvecklas. Genom kompetent, engagerad och rätt utbildad personal, vill vi leverera rätt produkt med rätt kvalitet och till överenskommen leverans
precision. Företaget värderar engagemang, kunskap och handlingskraft hög.

FSC®

FSC betyder Forest Stewardship Council® och är ett internationellt system med regler för hur skogen ska skötas på ett sätt som tar hänsyn både till miljö, ekonomi och sociala aspekter. Ett slags miljö- och rättvisemärkning för skog. Regelverket tar hänsyn utöver och enligt gällande skogsvårdslagstiftning. Stenvalls Trä AB är certifierade enligt FSC COC (chain of custody) som är en spårbarhetscertifiering.

Stenvalls Trä AB köper inte in virke/timmer som härstammar från kontroversiella källor enligt nedan:

Skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks.

Skogar där höga bevarandevärden är hotade.

Genmanipulerade (GM) träd.

Illegala avverkningar.

Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Licenskod FSC – C021671

PEFC™

PEFC är en global organisation som främjar ett hållbart skogsbruk. PEFC står för ekologisk, ekonomisk och social hänsyn i skogsbruket. Stenvalls Trä AB åtar sig att genomföra och upprätthålla kraven som ställs i PEFC:s spårbarhetsstandard. Detta innebär bl.a. att vi försäkrar oss om att timmer som köps in ska ha hanterats enligt gällande lokal, nationell eller internationell lagstiftning, i synnerhet när det gäller:

Skogsbruksaktiviteter och avverkning, inklusive bevarande av biologisk mångfald och omföring av skogsmark till annan användning.

Skötsel av områden med utpekade höga natur‐ och kulturvärden.

Skyddade och hotade arter, inklusive CITES krav.

Hälso‐ och arbetsfrågor relaterade till skogsarbetare.

Ursprungsbefolkningars rättigheter när det gäller egendom, besittningsrätt och

Brukarrättigheter.

Tredje parts egendom, besittningsrätt och brukarrättigheter.

Betalning av skatter och royalties.

Lagstiftning kring handel och tullar i det land där avverkning sker, i de fall där skogssektorn berörs.

Genetiskt modifierade skogsbaserade organismer får ej ha använts.

Omföring av skogsmark till annan vegetationstyp, inklusive omföring av naturskog till

Skogsplanteringar får ej göras.

KD märkning

Stenvalls Trä AB uppfyller alla krav enligt standarden för förpackningsvirke i internationell handel. Detta innebär att Stenvalls Trä AB använder märkning KD 56° C/30min enligt Jordbruksverkets standard. Torkning har då utförts enligt ett torkschema som garanterar att virkets kärna uppnår minst 56° C i minst 30 minuter och att det färdigbehandlade virket har en medelfuktkvot på högst 20%.

Certifikat

FSC Spårbarhetscertifikat (Chain of Custody) (eng)

PEFC Spårbarhetscertifikat (Chain of Custody) (eng)

Management System Certificate ISO 9001:2015 (sv)

Typgodkännandebevis Råspontluckor (sv)