• Kvalitet

Kvalitets- och ledningssystem

Vårt ledningssystem för kvalitet.

Ledningssystemet för Kvalitet omfattar hela verksamheten vid Stenvalls Trä AB vilket inkluderar produktionsanläggningar i Sikfors, Lövholmen, Örarna, Bergnäset samt Seskarö, och är uppbyggt utifrån våra kvalitetspåverkande processer, samt kraven i SS EN ISO 9001, och utgår från ett strategiskt operativt perspektiv, där kundens behov och krav utgör grunden för vår verksamhet. Vår målsättning med ledningssystemet, är att alla intressenters krav uppfylls, och att vår förmåga till utveckling och förbättring ska skapa goda och långsiktiga relationer med dessa. Vi ska säkerställa att alla relevanta viktiga frågor hanteras i vårt ledningssystem samt att krav från kunder överförs till våra produktionsanläggningar via fastställda rutiner. Ledningssystemet för kvalitet omfattar också styrning av våra mest relevanta mjuka frågor som, ledarskap, kundkommunikation och kompetens. Ledningssystemet ska säkerställa att vårt kvalitetsperspektiv uppfylls på ett tillfredsställande sätt.

Vi har undantagit konstruktion från vårt ledningssystem, på grund av att vi inte utvecklar produkter, utan anpassning och förädling av befintligt produktsortiment, görs löpande mot specificerade kundkrav.

 

Kvalitetspolicy

Skogen är en naturlig och förnyelsebar råvara, som bidrar positivt till att bevara artrikedomen och minska klimatpåverkan. Den norrländska skogen växer långsamt och tack vare det får den attraktiva egenskaper som högre densitet och bättre hållfasthet. Vi förädlar den effektivt till trävaror som stämmer överens med kundernas nuvarande och framtida krav på funktion och totalekonomi.

Vi stävar efter att så mycket som möjligt av timmer kommer från FSC/PEFC certifierade skogar och vi uppfyller myndigheternas krav på hållbar skogsbruk.

Vi bemöter kunderna med positiv attityd och hög serviceanda för att uppnå långsiktiga relationer där både kunden och vår verksamhet utvecklas.

Våra processer utgår från ett riskbaserad angreppssätt där identifiering, analys av grundorsakerna och förebyggande av riskerna sker. De möjligheter som fångas upp tas till vara och hanteras ur ett strategiskt perspektiv. Vi standardiserar våra processer för att uppnå rätt kvalitet från början.

Alla medarbetare bidrar, med sin kompetens, till att upprätthålla stabila processer, tillverka produkter och tjänster av hög kvalitet, ständigt utveckla verksamheten och generera god lönsamhet.

 

Miljöpolicy

Skogen är en naturlig och förnyelsebar råvara, som bidrar positivt till att bevara artrikedomen och minska klimatpåverkan. Vi maximerar användningen av råvaran och producerar miljövänliga produkter och bränslen genom en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Vi stävar efter att så mycket som möjligt av timmer kommer från FSC/PEFC certifierade skogar och vi uppfyller myndigheternas krav på hållbar skogsbruk.

Vår råvara kommer från skogar inom sågverkens geografiska upptagningsområde.

Vi utvecklar, optimerar och integrerar våra processer för att minimera miljöpåverkan från produktion och transporterna. Förnyelsebar energi används för drift av våra anläggningar.

Vi ser potentialen i att utveckla nedlagda sågverk och återanvänder teknisk produktionsutrustning för att skapa värde för våra kunder och samhället.

Alla medarbetare bidrar, med sin kompetens, till att upprätthålla stabila processer, tillverka produkter och tjänster med miljöhänsyn och följer gällande lagar och miljökrav.

 

FSC®

FSC betyder Forest Stewardship Council® och är ett internationellt system med regler för hur skogen ska skötas på ett sätt som tar hänsyn både till miljö, ekonomi och sociala aspekter. Ett slags miljö- och rättvisemärkning för skog. Regelverket tar hänsyn utöver och enligt gällande skogsvårdslagstiftning. Stenvalls Trä AB är certifierade enligt FSC COC (chain of custody) som är en spårbarhetscertifiering.

Stenvalls Trä AB köper inte in virke/timmer som härstammar från kontroversiella källor enligt nedan:

Skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks.

Skogar där höga bevarandevärden är hotade.

Genmanipulerade (GM) träd.

Illegala avverkningar.

Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Licenskod FSC – C021671

 

PEFC™

PEFC är en global organisation som främjar ett hållbart skogsbruk. PEFC står för ekologisk, ekonomisk och social hänsyn i skogsbruket. Stenvalls Trä AB åtar sig att genomföra och upprätthålla kraven som ställs i PEFC:s spårbarhetsstandard. Detta innebär bl.a. att vi försäkrar oss om att timmer som köps in ska ha hanterats enligt gällande lokal, nationell eller internationell lagstiftning, i synnerhet när det gäller:

Skogsbruksaktiviteter och avverkning, inklusive bevarande av biologisk mångfald och omföring av skogsmark till annan användning.

Skötsel av områden med utpekade höga natur‐ och kulturvärden.

Skyddade och hotade arter, inklusive CITES krav.

Hälso‐ och arbetsfrågor relaterade till skogsarbetare.

Ursprungsbefolkningars rättigheter när det gäller egendom, besittningsrätt och

Brukarrättigheter.

Tredje parts egendom, besittningsrätt och brukarrättigheter.

Betalning av skatter och royalties.

Lagstiftning kring handel och tullar i det land där avverkning sker, i de fall där skogssektorn berörs.

Genetiskt modifierade skogsbaserade organismer får ej ha använts.

Omföring av skogsmark till annan vegetationstyp, inklusive omföring av naturskog till

Skogsplanteringar får ej göras.

 

KD märkning

Stenvalls Trä AB uppfyller alla krav enligt standarden för förpackningsvirke i internationell handel. Detta innebär att Stenvalls Trä AB använder märkning KD 56° C/30min enligt Jordbruksverkets standard. Torkning har då utförts enligt ett torkschema som garanterar att virkets kärna uppnår minst 56° C i minst 30 minuter och att det färdigbehandlade virket har en medelfuktkvot på högst 20%.

 

Ta del av certifikat och andra dokument:
Dokument