• Hållbarhet

Hur jobbar Stenvalls Trä med hållbarhet och klimat- och miljöfrågor?

Stenvalls Trä arbetar brett för att minska klimatavtrycket och verka hållbart bland annat genom:

  • Att företaget genomsyras av ett kretslopptänk
  • Att hela stocken tillvaratas
  • Att klentimmer förädlas
  • Aktivt skogsbruk i egna skogar
  • Ökad andel förnybar energi
  • Decentralisering och specialisering
  • Hög grad av återbruk

I Stenvalls kretslopp uppstår inga förluster. Hela stocken tas tillvara och förädlas så långt det är möjligt till produkter med nytta för klimatet som exempelvis sågad och förädlad trävara i byggnader och möbler eller som förnybar energi. Aska från förbränning som uppstår i sågverkens produktion av förnybar energi återförs som näring till Stenvalls egna och andras skogar.

Stenvalls Trä bidrar till det globala klimatarbetet genom en hög förädlingsgrad och med att tillvarata klentimmer i sågverksprocessen. Produktionen av förädlade trävaror under 2020, innebar att uppemot 200 000 ton koldioxid, bevaras bundet under lång tid i möbler och byggnationer. Därutöver innehar Stenvalls Skogar AB arealer av brukad skog, vilket ytterligare bidrar till ett kolförråd som ökar med att cirka 20 000 ton koldioxid per år binds upp. Ett ökat kolförråd med 20 000 ton koldioxid i Stenvalls skogar kan jämföras med vad 13 000 personbilar som kör 1 500 mil per år, årligen orsakar i koldioxidutsläpp till atmosfären.

Redan vid avverkningstillfället i skogen apteras/delas optimala längder vilket ger bästa möjliga nyttjande och användande av råvaran. Allt för att få ut det mesta av råvaran. Hela skogsråvaran tas tillvara, restprodukter som uppstår i sågverken såsom bark, flis och spån förädlas till exempelvis pellets och djurströ. Biprodukter från sågning och förädling används som energikälla ibland annat de egna sågverken i form av pellets, bark och spån. Ingen del går till spillo och varje del har betydelse för klimatet.

Företaget har en filosofi om resurshushållning med nytta för miljön, klimatet samt en hållbar ekonomisk utveckling. Det är en hållning som genomsyrar företaget i alla sina beståndsdelar, där fokus ligger i återbruk och resurshushållning. Stenvalls har exempelvis tagit vara på möjligheten till köp och återstart av tre nedlagda sågverksanläggningar längs Norrbottens kustland. På det här viset har förmågan att ta hand om ännu mer av skogsråvaran utökats. När andra företag har centraliserats har Stenvalls vuxit genom decentralisering och specialisering med flera mindre anläggningar i en större geografi. En fördel har blivit ökad närhet till råvara med kortare transporter samt att arbetstillfällen bibehålls lokalt.

Till stora delar bygger utrustningen vid Stenvalls sågverk på tillvaratagande av redan existerande maskiner och att varje komponent i maskinparken vårdas för att hållas i drift under många år. Vid behov av reparationer, utbyggnad eller renovering av allt från lokaler till maskiner görs alltid en översyn om vad som redan finns och kan återanvändas i befintligt skick eller med anpassningar. På det viset bidrar resurstanken till omsorg om såväl miljö, ekonomi och minsta möjliga belastning på klimatet.

 

Ta del av våra hållbarhetsdokument:
Dokument

Kundtillfredsställelse

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt. Vi ska alltid vara samarbetsvilliga när det gäller våra kunder. Vi ska alltid visa upp vårt kunnande och ge ett kompetent intryck i kundens ögon. Vi tillhandahåller en stabil och förväntat kvalitet på våra produkter.

Ständiga förbättringar

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet. Därför baserar vi våra beslut på fakta och mätningar, vi förbättrar kontinuerlig vårt kvalitetsledningssystem, vi satsar på att göra rätt saker i rätt tid och på rätt sätt och vi arbetar proaktivt med att förebygga problem och risker.

Samhälle

Företaget ingår i ett större sammanhang; i och med detta kommer ett stort ansvar. Vi följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policys som är att minimera negativ påverkan på luft, vatten och mark och minimera förbrukningen av vatten och energi.

Medarbetartillfredsställelse

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten, vi ser till att kritisk information når alla berörda i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång, vi uppmärksammar och bekräftar vid framgång samt belönar framgång och vi tillser att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning.