• Hållbarhet

Hur jobbar Stenvalls Trä med frågor kring hållbarhet, klimat och miljö?

Stenvalls Trä arbetar brett för att minska klimatavtrycket och verka hållbart bland annat genom:

  • Att hela stocken tillvaratas
  • Att klentimmer förädlas
  • Ett aktivt skogsbruk i egna skogar
  • En ökad andel förnybar energi
  • Decentralisering och specialisering
  • En hög grad av återbruk

Stenvalls Trä bidrar till det globala klimatarbetet genom en hög förädlingsgrad samt genom att tillvarata klentimmer i sågverksprocessen. Hela stocken tas tillvara och förädlas så långt det är möjligt till produkter med nytta för klimatet, såsom sågad och förädlad trävara i byggnader och möbler eller förnybara energikällor. Redan vid avverkningstillfället i skogen apteras/delas optimala längder, vilket ger bästa möjliga nyttjande och användande av råvaran. Restprodukter som uppstår i sågverken, såsom bark, flis och spån, förädlas till exempelvis pellets och djurströ. Pellets, bark och spån används som energikälla, bland annat i de egna sågverken. Aska som uppstår vid förbränning i sågverkens produktion av förnybar energi återförs som näring till Stenvalls egna och andras skogar.

Trä är det enda förnybara bygg- och konstruktionsmaterial som dessutom binder och lagrar koldioxid under hela sin livslängd. Produktionen av förädlade trävaror under 2020, innebar att uppemot 200 000 ton koldioxid bevaras bundet under lång tid i möbler och byggnationer. Därutöver innehar Stenvalls Skogar AB arealer av brukad skog, vilket bidrar till kolinlagring genom att ytterligare cirka 20 000 ton koldioxid per år binds upp. Ett ökat kolförråd med 20 000 ton koldioxid i Stenvalls skogar kan jämföras med vad 13 000 personbilar som kör 1 500 mil per år årligen orsakar i koldioxidutsläpp till atmosfären.

Företaget har en filosofi om resurshushållning med nytta för miljön, klimatet samt en hållbar ekonomisk utveckling. Det är en hållning som genomsyrar företaget i alla dess beståndsdelar, där fokus ligger på återbruk och resurshushållning. Stenvalls har exempelvis tagit vara på möjligheten till köp och återstart av tre nedlagda sågverksanläggningar längs Norrbottens kustland. På det viset har förmågan att ta hand om ännu mer av skogsråvaran ökat. När andra företag har centraliserats har Stenvalls vuxit genom decentralisering och specialisering med flera mindre anläggningar i en större geografi. En fördel har blivit ökad närhet till råvara med kortare transporter, samtidigt som arbetstillfällen har bibehållits lokalt.

Till stora delar bygger utrustningen vid Stenvalls sågverk på tillvaratagande av redan existerande maskiner och att varje komponent i maskinparken vårdas för att hållas i drift under många år. Vid behov av reparation, utbyggnad eller renovering av allt från lokaler till maskiner görs alltid en översyn över vad som redan finns och kan återanvändas i befintligt skick eller med anpassningar. På det viset bidrar resurstanken till omsorg om miljö och ekonomi samt minsta möjliga belastning på klimatet.

Ta del av våra hållbarhetsdokument:
Dokument

Kundtillfredsställelse

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt. Vi ska alltid vara samarbetsvilliga när det gäller våra kunder. Vi ska alltid visa upp vårt kunnande och ge ett kompetent intryck i kundens ögon. Vi tillhandahåller en stabil och förväntad kvalitet på våra produkter.

Ständiga förbättringar

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet. Därför baserar vi våra beslut på fakta och mätningar för att kontinuerligt förbättra vårt kvalitetsledningssystem. Vi satsar på att göra rätt saker i rätt tid och på rätt sätt och vi arbetar proaktivt med att förebygga problem och risker.

Samhälle

Företaget ingår i ett större sammanhang; i och med detta kommer ett stort ansvar. Vi följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policys, exempelvis för att minimera negativ påverkan på luft, vatten och mark samt minimera förbrukningen av vatten och energi.

Medarbetartillfredsställelse

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten. Vi ser till att kritisk information når alla berörda så att arbetet kan utföras med kvalitet och framgång. Vi uppmärksammar, bekräftar och belönar framgång och vi tillser att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning.