• Yrkesroller


Hos oss finns ett flertal yrkesroller, på denna sida kan du läsa mer om respektive tjänst

Operatör

Hos oss finns ett flertal operatörer runt om i vår produktion. En operatörs roll är att styra och bevaka produktionen så att vi får fram rätt kvalitet och att flödet maximeras. Vi har operatörer i alla våra anläggningar och deras jobb består bland annat av hyvling av trävaror, paketering och bandning av virkespaket, styrning av sågen, kapning och justering av sågat virke, sortering och kvalitetsklassning av virke. Ledorden som operatör på Stenvalls är kvalitet och produktivitet.

 

Truckförare

Våra truckförare arbetar nära inpå vår produktion och tar hand om vår logistik inom anläggningarna. Yrket innefattar lastning och lossning av virkespaket, hämtning och påfyllning av producerade produkter till de olika produktionsenheterna. Truckförarna har ett nära samarbete med marknadsavdelningen som skapar de ordrar som truckförarna lossar och lastar till våra kunder.

 

Distributionsplanerare

Som distributionsplanerare på Stenvalls arbetar man tillsammans med säljarna, truckförarna och produktionsplanerarna och sköter den dagliga order- och fakturahanteringen. Våra distributionsplanerare har en bred roll i företaget och är med i hela kedjan från ordermottagning till leverans av produkter, där logistik, affärsdokument, kundservice och hantering av tulldokument ingår.

Läs mer

 

Säljare

En säljare på Stenvalls Trä AB har hand om våra affärer. Med en nära relation till våra kunder hjälper säljarna kunden att finna rätt produkter till just deras behov, en stor del av rollen innebär förhandlingar och ordermottagningar från befintliga och nya kunder. Tillsammans med planerings- och distributionsavdelningen skapas ordrar och transportbokningar av beställningarna från kund. Besök hos kunder och kundbesök tillhör också säljarnas vardag.

 

Samordnare

I vår produktion har vi samordnare för varje operatörsgrupp; så som i hyvleriet, justerverket och sågen. Samordnaren agerar också operatör vid behov, men med ett större ansvar, t.ex. ska underhållet säkerställas och bemanningen planeras så att skiftgången fungerar optimalt. Många av våra samordnare har jobbat en längre period som operatörer innan och på så vis fått en bred kunskap inom området.

 

Produktionsplanerare

Bakom varje virkespaket vi tillverkar sker en process av planering, hantering och logistik. Våra planerare ser till att vi nyttjar vår råvara på rätt sätt och att det produceras så effektivt som möjligt, tillsammans med produktionen, distributionsplanerarna och säljarna planeras all tillverkning mot våra kundordrar.

Läs mer

 

Receptionist

Receptionen ansvarar för vår telefonväxel och vår info-mail, man sköter även om posthanteringen till alla våra produktionsanläggningar. Kassahantering och fakturering ingår också i uppgifterna som receptionist. I Sikfors där vi har försäljning tar receptionen hand om kunder som vill köpa kutter- & pelletspallar.

 

Mekaniker

Delar av vår produktion går dygnet runt och vi har en mängd olika maskiner, både nya och gamla. Våra mekaniker kontrollerar, reparerar och installerar maskiner & utrustning. Som mekaniker har man ett väldigt nära samarbete med våra duktiga operatörer, det är ofta de som upptäcker ett fel eller ett problem först och kontaktar mekanikern. Underhåll sker både planerat och akut avhjälpande vid haverier. Som mekaniker varierar arbetsuppgifterna mycket från dag till dag beroende på hur det ser ut i maskinparken just då.

 

Ekonom

Ekonomiavdelningen befinner sig på Lövholmen i Piteå. Utvärderingar och analyser av ekonomiska resultat samt kontroll av kunder och konteringar görs dagligen av våra ekonomer. Man har en nära relation till distributionsplanerarna där man tillsammans agerar bollplank i olika frågor kring kunder, betalningar och konteringar.

 

Utvecklingsingenjör

Som utvecklingsingenjör deltar man i projekt för nyinvesteringar och uppstarter av teknisk utrustning, system och maskiner. En stor del av rollen innebär att man samordnar projekt och driver arbetet framåt samt stöttar produktionscheferna på olika vis. Vi har många projekt på gång både i dagsläget och inför framtiden i områden så som mätningar och röntgen, vilket gör vardagen för utvecklingsingenjörer väldigt varierande och spännande.

 

Produktionschef

En väl fungerande produktion är produktionschefens främsta ansvar. Alla våra chefer har ett nära samarbete med sin personal, som produktionschef spenderar man en stor del av sin tid i produktionen tillsammans med operatörerna. Möten med säljare och produktionsplanerare sker veckovis så att produktionen kan anpassas efter kundbehovet. Som produktionschef är man  ofta med i nyanställningar för att säkerställa att vi får in den kompetens vi behöver till produktionen.

 

Virkesinköpare

Steg ett i varje sågverk är att få in den råvara vi behöver för att producera, som virkesinköpare ser man till så att vi alltid har timmer. Virkesinköparna har verkligen en nyckelroll då deras jobb är att anskaffa råvaran, en dag kan bestå av förhandlingar med markägare och möten med potentiella säljare.

 

Kvalitets- och miljöchef

Som chef inom kvalitet och miljö ansvarar man för att företaget lever upp till de interna och externa krav som finns på verksamheten gällande både miljö och kvalitet. I rollen ingår det att se till att våra produktionsanläggningar följer våra miljötillstånd och vår miljöpolicy,  att arbeta med kontroll och implementering av åtgärder och strukturera vårt kvalitets- och miljöarbete. En stor del av rollen innefattar arbete med instruktioner i form av handböcker, system och blanketter.  Kontrollera och granska våra nuvarande miljötillstånd och policies samt planera för framtida krav på kvalitets- och miljöområdet.

 

Ekonomiassistent

Som Ekonomiassistent på Stenvalls Trä jobbar du tillsammans med ekonomiavdelningen på Lövholmen. I rollen stöttar man hela ekonomiavdelningen med administrativa uppgifter och blir som en spindel i nätet. Vi har flera anläggningar och jobbar med kunder överallt i hela världen, så kommunikation är en viktig del av rollen. En nära kontakt och insikt i vad säljarna och distributionsplanerarna arbetar med blir också en stor del. Till det dagliga arbetet ingår löpande bokföring, fakturahantering samt in- och utbetalningar.

 

Ekonomichef

Ekonomichefen ingår i vår ledningsgrupp och har ett helhetsansvar för företagets ekonomiavdelning. I rollen är man huvudansvarig för redovisning och rapportering gällande bokslut, budgetering, prognoser och årsbokslut. En viktig del av rollen är att kontinuerligt utveckla företagets ekonomistyrning. Ekonomichefen leder sitt arbete tillsammans med vd:n och övriga chefer i Stenvalls-koncernen. Som chef på Stenvalls Trä är din utgångspunkt alltid att alla ska trivas och må bra för att var och en ska kunna prestera sitt bästa.

 

Redovisningschef

I ditt arbete är utgångspunkten företagets affärsplan, budget, personalhandbok och ekonomihandbok. För att nå målen gäller tydlighet samt ordning och reda för att säkerställa att vi alltid kan genomföra våra åtaganden samt att vi alltid använder våra medel på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Redovisningschefen ingår i ledningsgruppen och har ett stort ansvar för samordning och utveckling av budget- och planeringsarbete samt ansvar för redovisnings- och uppföljningsarbete.

 

HR chef

Som personalchef står du som arbetsgivarens representant och ska jobba för att driva och utveckla HR-området utifrån företagets affärsplan. Du är en länk mellan våra anställda och chefer, tillsammans arbetar man med att skapa goda förutsättningar för alla anställda på Stenvalls Trä. Administration och ledning av rekryteringar och kompetenshöjning är en stor del av rollen. Att bistå våra chefer med löpande personaladministration, schemaläggning och rehabilitering ingår också i rollen.

 

Marknadschef

Marknadschefen ansvarar för planering, uppföljning och personalfrågor på marknadsavdelningen. Rollen innebär att både agera säljare samt ledare, du är med och beslutar i våra affärer samtidigt som du stöttar och utvecklar personalen på avdelningen. Rekryteringar och utbildning av personal samt utveckling av mål och nyckeltal är också några av uppgifterna som marknadschefen arbetar med.

 

Business controller

I rollen ansvarar du för projektledning, styrning och koordinering av våra system och policies. Vi använder ett flertal olika system för olika delar av verksamheten, businesss controllern är ansvarig administratör för dessa och hjälper våra arbetare med funktioner, behörigheter och stöd. När projekt inom IT eller administration ska utföras så är business controllern delaktig och ansvarig för att driva dessa och bidra till ett effektivt resultat.

 

Råvaruchef

Som råvaruchef ansvarar du för att tillgodose företagets behov av inköp och logistik av vår råvara. I rollen ansvarar du bland annat för personalen på råvaruavdelningen och tillgodoser avdelningens behov, möten och projekt med ledningsgruppen samt kundbesök. Virkesinköpen är enormt viktiga och det kräver att vi har goda relationer med leverantörer, markägare och skogsentreprenörer, råvaruchefen ser till att vi bygger och utvecklar dessa relationer på bästa möjliga sätt.

 

Teknisk chef

Styrning och strategisk planering av maskiner, utrustning samt investeringar är några av huvuduppgifterna en teknisk chef arbetar med. Rollen innebär också stora fördelningar av uppgifter så att vi på ett effektivt sätt kan planera resurser så att bemanningen uppehålls, stötta i rekryteringar och kompetensutveckling. Övergripande förbättringsarbeten och planering av utbildning av personal inom området tillhör också arbetet en teknisk chef utför.

 

Skogsförvaltare

En skogsförvaltare på Stenvalls Trä arbetar först och främst med våra egna skogar i Norrbotten. Du arbetar nära råvaruchefen och våra virkesinköpare, i det dagliga arbetet ingår traktplanering, skogsvård och samråd. Fastighetsförvärv samt administration av certifieringsprocesser ingår också i rollen.

 

Lönehandläggare

Som lönehandläggare på Stenvalls Trä ansvarar du för hela löneprocessen. I det dagliga arbetet ingår det att serva våra medarbetare gällande lönerelaterade frågor och stötta i avtalsfrågor, arbeta med tidsredovisning, uppdateringar och underhåll av vårt lönesystem. I rollen har du mycket kontakt med våra anställda på alla orter. Hantering av företagskort, semestrar, reseräkningar och avstämningar ingår också i rollen.

 

Tillbaka till Jobba hos oss