• Pressmeddelande

Stenvalls Trä Aktiebolag påkallar inlösen av återstående aktier i Genesis IT AB (publ) och begär avnotering

Stenvalls Trä Aktiebolag, org.nr 556138–5393, (”Stenvalls”) har idag till styrelsen för Genesis IT AB (publ) (”Genesis”) påkallat inlösen av återstående aktier i Genesis från de övriga aktieägarna i enlighet med 22 kap. 1 § aktiebolagslagen. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar Stenvalls totalt 9 515 474 aktier i Genesis, motsvarande cirka 95,5 procent av antalet aktier och röster i Genesis.

Överenskommelse om inlösen av aktierna har inte kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare. Stenvalls har därför begärt att tvisten avgörs av skiljemän i enlighet med 22 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Stenvalls har även begärt att styrelsen för Genesis ska ansöka om avnotering av aktierna i Genesis från Spotlight Stock Market. Styrelsen har med anledning av begäran beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market har godkänt Genesis ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel ska vara den 31 oktober 2023.