• Pressmeddelande

Stenvalls Trä AB offentliggör slutligt utfall avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Genesis IT AB (publ)

21 september 2023

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT ERBJUDANDE, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER INFORMATION RÖRANDE ERBJUDANDET ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLING OCH/ELLER PROSPEKT UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN ATT TECKNA, FÖRVÄRVA ELLER SÄLJA AKTIER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER GÄLLER, SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Den 8 juni 2023 offentliggjorde Stenvalls Trä AB (”Stenvalls”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Genesis IT AB (publ) (”Genesis”) att överlåta samtliga aktier i Genesis till Stenvalls till ett pris av 20 kr per aktie och den 24 augusti 2023 höjde Stenvalls vederlaget i erbjudandet till 22,50 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Aktieägare som hade accepterat erbjudandet till 20,00 kr per aktie kom automatiskt att omfattas av höjningen i Erbjudandet. Den 23 augusti 2023 förlängde Stenvalls acceptfristen till den 21 september 2023. Stenvalls förlänger inte acceptperioden ytterligare och Erbjudandet är nu avslutat.

Vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet ägde Stenvalls 6 173 966 aktier i Genesis, motsvarande cirka 61,99 procent av aktiekapitalet och rösterna i Genesis.

Vid utgången av acceptfristen den 21 september 2023 hade erbjudandet accepterats av aktieägare med totalt 2 370 564 aktier i Genesis, motsvarande 23,80 procent av aktiekapitalet och rösterna i Genesis.

Stenvalls har inte förvärvat aktier i Genesis utanför erbjudandet. Stenvalls innehar inte heller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Genesis aktier.

Efter avslutat Erbjudande innehar Stenvalls sammanlagt 8 544 530 aktier i Genesis, motsvarande cirka 85,80 procent av aktiekapitalet och rösterna i Genesis.

De villkor som uppställts för fullföljande av Erbjudandet har uppfyllts.

Utbetalning till aktieägare avseende de aktier som lämnats in per den 21 september 2023 beräknas påbörjas den 28 september 2023.

 

Information om erbjudandet

Information om Erbjudandet är tillgänglig på: https://www.stenvalls.se/

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anna Flink, styrelseordförande, Stenvalls Trä AB
anna@stenvalls.se
+46 (0) 911-25 10 00

För administrativa frågor om Erbjudandet, var god och kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du förvarar dina aktier.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2023 kl. 17:39 (CEST).

 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, köpa eller sälja aktier eller andra värdepapper och det utgör inte heller en uppmaning att erbjuda att teckna, köpa eller sälja aktier eller andra värdepapper.

En erbjudandehandling (på svenska) har offentliggjorts av budgivaren.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i, eller distribueras i eller till, och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till, något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Stenvalls kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon försöker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag genom post, något annat kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till, telefax, e-post, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra denna erbjudandehandling, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Stenvalls kommer inte att utbetala något vederlag enligt erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Stenvalls kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktadinformation lämnas endast per dagen för offentliggörandet och Stenvalls har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.